Category Archives: Uncategorized

Per kiek laiko reikia priimti palikimą?

Per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.50 str.,

1. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis.

2. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

3. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. <…>

_______

Rengiame pareiškimus teismui dėl termino palikimui priimti pratęsimo, juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. Procesas atliekamas greitai, teismas paprastai sprendimą priima per kelias savaites nuo pareiškimo pateikimo dienos. 

 Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Kaip susigrąžinti skolą iš kitoje Europos Sąjungos šalyje esančio skolininko?

Kasdien versle atliekama daugybė piniginių operacijų: apmokamos sąskaitos už prekes, vežimo, ekspedijavimo, kitas paslaugas teikiančioms įmonėms ir įstaigoms, atsiskaitoma su darbuotojais ir kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis. Tačiau taip pat dažnai pasitaiko atvejų, kai viena ar kita sąskaita-faktūra – didesnės ar mažesnės vertės – neapmokama. Jei tai atsitinka per klaidą, dažniausiai pakanka pasiteirauti skolininko dėl susikaupusios skolos ir ji netrukus padengiama, tačiau pasitaiko atvejų, kad tokie įsipareigojimai delsiami neprotingą laiką ir ima trukdyti kasdieniam bendradarbiavimui. Jei tokiu atveju skolininkas yra Lietuvos įmonė – paprasta: kreipiamasi į skolininką, siunčiamos pretenzijos su terminu skolai padengti, vėliau, jei skolos susigrąžinti vis dėlto nepavyksta, kreipiamasi į teismą, tačiau ką daryti, jei skolininkas – kitoje ES šalyje registruota įmonė?

Vis daugiau įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių veiklą kitose Europos Sąjungos valstybėse, pasinaudoja Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų (iki 2000 Eurų) procedūra. Šios dvi procedūros ypač palengvina skolų susigrąžinimą iš kitose Europos Sąjungos valstybėse įsikūrusių įmonių, kadangi tokiu atveju sutaupoma bylinėjimosi išlaidų, taip pat pasinaudojus šiomis priemonėmis taikomas paprastesnis sprendimo vykdymas, nebūtina naudotis užsienio teisininkų paslaugomis. Toliau – apie kiekvieną procedūrą plačiau.

 

Europos ieškinys dėl nedidelių sumų

Kas tai yra?

Europos ieškinys dėl nedidelių sumų skirtas nedidelėms, iki 2000 Eurų sumoms išieškoti iš kitoje Eurpos Sąjungoje esančio skolininko. 2007 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, siekiama patobulinti ir supaprastinti tokių civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimą. Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją.

Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrai naudojamos standartinės formos. Ieškovas pradeda Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą užpildydamas standartinę ieškinio formą ir pateikdamas ją kompetentingam teismui tiesiogiai, paštu arba kitomis tai valstybei narei, kurioje pradedama procedūra, priimtinomis ryšio priemonėmis (faksu arba elektroniniu paštu). Į ieškinio formą įtraukiamas ieškinį pagrindžiančių įrodymų aprašymas ir reikiamais atvejais pridedami kiti susiję pagrindžiantys dokumentai. Tai rašytinė procedūra, išskyrus atvejus, kai teismo nuomone būtinas žodinis nagrinėjimas. Formos turi būti užpildytos tos šalies, į kurios teismą kreipiamasi, kalba.

Jei atsakovas nepateikia prieštaravimų, per 30 dienų teismas išduoda mokėjimo įsakymą ieškinio sumai, kuris vykdytinas visose ES valstybėse.

Kiek tai kainuoja?                          

Bylinėjimosi išlaidas padengia pralaimėjusi šalis. Jos nustatomos pagal nacionalinės teisės aktus. Pavyzdžiui, Latvijoje žyminis mokestis yra 15% nuo ieškinio sumos bet ne mažiau nei 71,14 eurų, Estijoje – priklausomai nuo ieškinio sumos (apytiksliai nuo 20% iki 5%). Teismas taip pat gali įpareigoti pralaimėjusią šalį padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant, pavyzdžiui, kitos šalies advokato ar kito teisės specialisto atstovavimo arba dokumentų įteikimo ar vertimo išlaidas, kurios yra proporcingos ieškinio sumai arba kurios buvo neišvengiamai patirtos.

Kokia nauda verslui?

Europos ieškinio dėl nedidelių sumų nauda verslui yra greitas ir aiškus tokių bylų nagrinėjimo procesas. Dažniausiai praktikoje nedidelės skolos nėra ginčijamos, kadangi tai yra neapmokėtos sąskaitos-faktūros už suteiktas paslaugas. Jei skolininkas jums nėra pateikęs pretenzijų dėl suteiktų paslaugų – vargu ar jis turės prieštaravimų dėl susidariusios skolos.

Antrasis tokios procedūros privalumas – nereikia kreiptis į užsienio teisininkus ar advokatų kontoras, kurios kreiptųsi į atitinkamą bendrosios kompetencijos teismą.

Taikant šią procedūrą nereikalaujama atvykti į teismą. Ieškovui tereikia pateikti standartinės formos prašymą. Teismas surengia žodinį nagrinėjimą, jei mano, kad tai yra reikalinga arba jei to prašo kuri nors šalis. Teismas tokį prašymą gali atmesti, jei mano, kad, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, žodinis nagrinėjimas teisingam bylos nagrinėjimui akivaizdžiai nėra būtinas. Ieškinio atmetimo motyvai pateikiami raštu. Atmetimo negalima atskirai užginčyti. Teismas gali surengti žodinį nagrinėjimą naudodamas vaizdo konferenciją arba kitas ryšių technologijas, jei turima techninių priemonių. Praktikoje žodinis nagrinėjimas taikomas ypač retai.

Tarp šios procedūros privalumų verslui galima paminėti ir tai, jog teismo sprendimas be papildomų patvirtinimo procedūrų vykdytinas bet kurioje ES valstybėje, išskyrus, kaip jau minėta, Daniją. Visas reglamento tekstas – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&from=EN

 

Europos mokėjimo įsakymas

Kas tai yra?

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą, kreditoriams sudaroma galimybė patenkinti neginčytinus civilinius ir komercinius reikalavimus laikantis vienodos tvarkos – naudojant standartines formas. Šis reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, išskyrus Daniją. Europos mokėjimo įsakymo procedūros nustatymo paskirtis – išieškoti konkrečias pinigų sumas, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs tuo metu, kai pateikiamas prašymas išduoti Europos mokėjimo įsakymą.

Pagal šią procedūrą nereikalaujama atvykti į teismą. Ieškovui tereikia pateikti prašymą užpildant prašymą išduoti Europos mokėjimo įsakymą. Jam nereikia atlikti jokių kitų formalumų ar imtis veiksmų, kad procedūra vyktų toliau.
Prašyme ieškovas pareiškia, kad pateikiama informacija jo žiniomis ir įsitikinimu yra teisinga, ir kad jis patvirtina, jog dėl bet kokio tyčinio neteisingo pareiškimo gali būti taikomos kilmės valstybės narės teisėje numatytos sankcijos. Prašymas turi būti užpildytas tos šalies, į kurios teismą kreipiamasi, kalba.

Gavęs užpildytą prašymo formą, teismas išnagrinėja prašymą ir, jeigu forma užpildyta tinkamai, išduoda Europos mokėjimo įsakymą, nurodydamas skolininkui arba sumokėti įsakyme nurodytą sumą, arba pateikti prieštaravimus. Terminas, per kurį skolininkas gali sumokėti Europos mokėjimo įsakymu reikalaujamą sumą arba pareikšti prieštaravimus, visose ES valstybėse narėse negali būti ilgesnis kaip 30 dienų. Jeigu atsakovas per šį laiką nepateikia prieštaravimo, Europos mokėjimo įsakymo kopija ir prireikus vertimas nusiunčiami tos valstybės narės, kurioje įsakymas turi būti vykdomas, vykdymo institucijoms. Europos mokėjimo Įsakymas vykdomas vadovaujantis valstybės narės, kurioje jis vykdomas, nacionalinėmis taisyklėmis ir procedūromis. Europos mokėjimo įsakymą visose šalyse išduoda teismai, išskyrus Vengriją, kurioje mokėjimo įsakymo procedūros kompetencija priklauso (civilinės teisės) notarams.

Europos mokėjimo įsakymas išduodamas tarptautinėse bylose, t. y. kai skolininkas ir kreditorius įsteigti skirtingose valstybėse. Sprendimas, priimtas vienoje valstybėje narėje taikant Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, pripažįstamas ir vykdomas kitoje valstybėje narėje nereikalaujant jo pripažinimo vykdytinu ir nesuteikiant galimybės ginčyti jo pripažinimą.

Kiek tai kainuoja?

Ieškovas, nusprendęs kreiptis į teismą dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo, privalo sumokėti žyminį mokestį. Žyminis mokestis nustatomas pagal ES šalyje narėje galiojančias civilinio proceso taisykles. Pavyzdžiui, Latvijoje jis vyrauja nuo 314 eurų plius 2,5% nuo sumos, viršijančios 1423 Eurų, iki 3544 eurų plius 0.05% nuo sumos, viršijančios 711787 eurų – priklausomai nuo ieškinio sumos. Kiekvienoje ES šalyje narėje taikomos tos valstybės taisyklės nustatant žyminio mokesčio sumą. Teikdamas prašymą išduoti Europos mokėjimo nurodymą, ieškovas taip pat gali prašyti teismo priteisti iš atsakovo ir palūkanas, ir sutartines netesybas, ir išlaidas.

Kokia nauda verslui?

Panašiai kaip ir Europos ieškinio dėl nedidelių sumų atveju, verslui nauda akivaizdi: nereikia kreiptis į užsienio teisininkus, taikomi aiškūs bylos nagrinėjimo terminai, paprastesnis įsakymo vykdymas, taupomas laikas.

Visas reglamento tekstas – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1896&from=LT

Ar būtina kreiptis į skolininko valstybės teismą?

Ne, nebūtina. Jeigu remiantis galiojančiais teisės aktais galima Lietuvos Respublikoje esančiam teismui įrodyti, kad ginčas dėl skolos sprendžiamas Lietuvoje (pvz. sutarties įvykdymo vieta yra Lietuvoje), tokiu atveju ginčas dėl skolos sprendžiamas Lietuvos teisme. Teismui sumą priteisus, pagal tų pačių ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus supaprastinto vykdymo tvarka (teismo sprendimo kitoje šalyje nereikia pripažinti ar kitaip patvirtinti) skola išieškoma skolininko valstybėje.

 

Raktažodžiai: skolininkas kitoje valstybėje, skola Europos Sąjungoje, skolos susigrąžinimas iš ES, skola ES šalyje, skolininkas kitoje valstybėje

 

_______

Rengiame visus dokumentus, susijusius su skolų išieškojimu: pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, skolininkui paprieštaravus – ieškinius dėl skolos priteisimo; jei skolininkas užsienyje – ieškinius užsienio teismams, jei Europos Sąjungoje – pareiškimus dėl Europos mokėjimo įsakymo išdavimo arba Europos ieškinius dėl nedidelių sumų. Prieš kreipiantis į teismą, galime pakonsultuoti dėl skolininko finansinės būklės.  

 Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Kas yra uzufruktas?

Uzufruktas – asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui, kuris negali būti ilgesnis už asmens gyvenimo trukmę, nustatyta teisė (uzufruktoriaus teisė) naudoti svetimą daiktą ir gauti iš jo vaisius, produkciją ir pajamas.

Uzufruktas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso VIII Skyriuje, 4.141 – 4.159 str.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Raktažodžiai: kas yra uzufrukto teisė, uzufruktas civilinis kodeksas

 

_______

Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Dokumentų šablonai

Čia pateikiamos dažniausiai naudojamų dokumentų pavyzdinės formos. Dokumentai suskirstyti pagal temas.

Darbo teisė:

Darbo sutarties pavyzdinė forma

Prašymas priimti į darbą

Įsakymas dėl priėmimo į darbą

Visiškos materialinės atsakomybės sutartis

Prašymas suteikti nemokamas atostogas

Prašymas suteikti motinystės atostogas

Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo

Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą

papeikimas

Nelaimingo atsitikimo darbo vietoje aktas

Darbuotojo pasiaiškinimas

Darbo sutarčių registravimo žurnalas

Aktas dėl pravaikštų

Prašymas nutraukti darbo sutartį

 

Civilinė teisė:

 

(bus papildyta)

 

_______

Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Ar administraciniams nusižengimams taikomi terminai?

Taip. 6 mėnesiai nuo pažeidimo padarymo dienos.

2015-06-25 priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, kuris įsigaliojo 2017-01-01. Šio naujojo kodekso 5 str. numatyta, kad šio įstatymo 3 straipsnyje numatytais atvejais administracinį teisės pažeidimą perkvalifikavus pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, taikomi Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnyje nustatyti terminai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsniu, administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o esant trunkamam teisės pažeidimui, – per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos.

_______

Atstovaujame klientams visose institucijose administracinių nusižengimų bylose, rengiame susijusius dokumentus.

Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Per kiek laiko valstybės arba savivaldybės įstaiga privalo man pateikti atsakymą į raštą?

20 darbo dienų. 

Plačiau: Remiantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsniu, informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis. Jeigu pareiškėjo buvo paprašyta patikslinti ar papildyti prašymą, tai informacijos pateikimo terminas skaičiuojamas nuo patikslinto ar papildyto prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Raktažodžiai: rašto atsakymo terminai, per kiek laiko turi atsakyti į raštą

 

_______

Atstovaujame klientams visose viešosiose institucijose, taip pat teismuose, arbitražuose.

 Išsamesnė konsultacija telefonu +370 687 66993 arba el. paštu info@dejure.lt

Ką reiškia dejure?

De jure (lot. de iure) – tai lotyniškas terminas, reiškiantis formalioji (teisinė, pagal įstatymą), oficialioji, viešoji padėtis, situacija, statusas. Viena valstybės ar vyriausybės pripažinimo formų. Priešingybė – de facto (tikroji situacija).